غیبت امتحانی

اطلاعیه تعداد غیبت امتحانی

اطلاعیه تعداد غیبت امتحانی موجه برای نیمسال 3992به بعد و حذف دروس مهارتی خارج از ضوابط آموزشی

کلمات کلیدی