نام و نام خانوادگی: محبوبه آزادی
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
مدیرپژوهش دانشکده مهندسی موادومتالورژی
       m.azadi@semnan.ac.ir