دکتر سید محمد صادق نوربخش
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی موادومتالورژی

s_nourbakhsh@semnan.ac.ir