نام و نام خانوادگی: دکتر امید میرزایی 
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی موادومتالورژی
o_mirzaee@semnan.ac.ir