لیست اخبار صفحه :1
به مناسبت روز مهندسی مواد و متالورژی
طرح گردون

به مناسبت روز مهندسی مواد و متالورژی

به مناسبت روز مهندسی مواد و متالورژی بازدید دانشجویان از شرکت فروسیلیس و سخنرانی چهره های مطرح علمی و صنعتی و بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه بمناسبت طرح گردون