طرح گردون

به مناسبت روز مهندسی مواد و متالورژی

به مناسبت روز مهندسی مواد و متالورژی بازدید دانشجویان از شرکت فروسیلیس و سخنرانی چهره های مطرح علمی و صنعتی و بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه بمناسبت طرح گردون

سخنرانی چهره های مطرح علمی

کلمات کلیدی
مسعود کاشانی
تهیه کننده:

مسعود کاشانی