علیرضا فرزانه‌پور

مسئول دفتر ریاست

علیرضا جهانیان

مسئول امور عمومی

عالیه حسن پور

کارشناس تحصیلات تکمیلی ومسئول دبیرخانه

محمد مهدی خرمی راد

کارشناس آموزش دانشکده و
کارشناس آزمایشگاه

   

احسان الله شاهی

کارشناس آزمایشگاهSEM&XRD

امان اله زیاری

کارشناس آزمایشگاه

علیرضا ملک جعفریان

کارشناس آزمایشگاه

مریم حسن زاده مها

کارشناس آزمایشگاهSEM&XRD

نجمه ذاکری

کارشناس آزمایشگاه

حمیدرضا علیان نژاد

کارشناس کارگاه وآزمایشگاه

مسعود کاشانی

کارشناس گروه مهندسی مواد