يکشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٠
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7552
 بازدید امروز : 43
 کل بازدید : 484749
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/4687
دانشگاههای سراسری
دانشگاه هاي سراسری
دانشگاه علامه طباطبايی http://www.atu.ac.ir
   
دانشگاه پزشكی اراك http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه هنر http://www.art.ac.ir
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان http://www.azaruniv.edu
دانشگاه شاهد http://www.shahed.ac.ir/
   
دانشگاه اراك http://www.araku.ac.ir
دانشگاه اروميه http://www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir
دانشگاه الزهراء http://www.alzahra.ac.ir
دانشگاه امام حسين (ع) http://www.ihu.ac.ir
دانشگاه امام صادق (ع) http://www.isu.ac.ir
دانشگاه ايلام http://www.ilam.ac.ir
دانشگاه باقر العلوم http://www.bou.ac.ir
دانشگاه بوعلي سينا http://www.basu.ac.ir
دانشگاه بيرجند http://www.birjand.ac.ir
دانشگاه بين المللي امام خميني http://www.ikiu.ac.ir
دانشگاه بين المللي ايران (موسسه آموزش عالي فارابي) http://www.iranu.com
دانشگاه بين المللي چابهار http://www.iuc.ac.ir
دانشگاه تبريز http://www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان http://www.iasbs.ac.ir
دانشگاه تربيت مدرس http://www.modares.ac.ir
دانشگاه تربيت معلم تهران http://www.tmu.ac.ir
دانشگاه تربيت معلم سبزوار http://www.sttu.ac.ir
دانشگاه تربيت معلم شهيد رجايي http://www.srttu.edu
دانشگاه تهران http://www.ut.ac.ir
دانشگاه خليج فارس http://www.pgu.ac.ir
دانشگاه رازي http://www.razi.ac.ir
دانشگاه زابل http://www.uoz.ac.ir
دانشگاه سمنان http://www.semnan.ac.ir
دانشگاه زنجان http://www.znu.ac.ir
دانشگاه سيستان و بلوچستان http://www.usb.ac.ir
دانشگاه شهركرد http://www.sku.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ايران http://www.iust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت مازندران http://www.ustmb.ac.ir
دانشگاه علم و فرهنگ http://www.usc.ac.ir
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي http://www.uswr.ac.ir
دانشگاه دامغان http://www.du.ac.ir
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان http://www.gau.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري http://air-university.blogspot.com
دانشگاه فردوسي مشهد http://www.um.ac.ir
دانشگاه قم http://www.qom.ac.ir
دانشگاه كار http://www.karuniversity.com
دانشگاه كاشان http://www.kashanu.ac.ir
دانشگاه كردستان http://www.uok.ac.ir
دانشگاه كيش http://www.kish.ac.ir
دانشگاه گيلان http://www.guilan.ac.ir
دانشگاه لرستان http://www.lu.ac.ir
دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir
دانشگاه محقق اردبيلي http://www.uma.ac.ir
دانشگاه مفيد http://www.mofidu.ac.ir
دانشگاه هرمزگان http://www.hormozgan.ac.ir
دانشگاه هنر http://www.art.ac.ir
دانشگاه هنر اسلامي تبريز http://www.tabriziau.ac.ir
دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان http://www.vru.ac.ir
دانشگاه ياسوج http://www.yu.ac.ir
دانشگاه يزد http://www.yazduni.ac.ir
دانشگاه فنی و مهندسی تربت حیدریه http://www.thtf.ac.ir/
دانشگاه بجنورد http://www.ub.ac.ir
دانشگاه بناب http://www.bonabu.ac.ir/
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان http://www.kqut.ac.ir
دانشگاه تفرش http://tafreshu.ac.ir/
دانشگاه جامع علمی و کاربردی http://www.uast.ac.ir/default.aspx
دانشگاه جهرم http://www.jahrom.ac.ir/
دانشگاه حضرت معصومه(س) http://masoomeh.ac.ir/
دانشگاه حکیم سبزواری http://www.sttu.ac.ir/
دانشگاه خوارزمی http://portal.tmu.ac.ir/portal/faces/public/portal
دانشگاه سلمان فارسی کازرون http://www.kazeroun.ac.ir/
دانشگاه شهید باهنر کرمان http://www.uk.ac.ir/
دانشگاه شهید بهشتی http://www.sbu.ac.ir/
دانشگاه شهید چمران اهواز http://www.scu.ac.ir
دانشگاه شهید مدنی http://www.azaruniv.edu/
دانشگاه شیراز http://www.shirazu.ac.ir/
دانشگاه شهید عباسپور http://www.pwut.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیه http://www.uut.ac.ir/
دانشگاه صنعتی جندی شاپور http://www.jsu.ac.ir/
دانشگاه صنعتی قم http://www.qut.ac.ir/
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://www.kntu.ac.ir/
دانشگاه صنعتی بابل http://www.nit.ac.ir/
دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.iut.ac.ir/
دانشگاه صنعتی شریف http://www.sharif.ir/home
دانشگاه صنعتی شاهرود http://www.shahroodut.ac.ir/
دانشگاه صنعتی شیراز http://www.sutech.ac.ir/portal/show.aspx?Page=322
دانشگاه عالی دفاع ملی http://www.sndu.ac.ir/
دانشگاه علوم اقتصادی http://www.ses.ac.ir/
دانشگاه هنر اصفهان http://www.aui.ac.ir/default.aspx
دانشگاه هنر اسلامی تبریز http://www.tabriziau.ac.ir/
     

دانشگاه علوم پزشكي اراك http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل http://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اروميه http://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان http://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اهواز http://www.aums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايران http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايلام http://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بابل http://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... http://www.bmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر http://www.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند http://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تبريز http://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تهران http://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز http://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي جهرم http://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان http://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زابل http://www.zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان http://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زنجان http://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سمنان http://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود http://www.shums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد http://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شيراز http://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي قزوين http://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي قم http://www.qsms.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كاشان http://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كردستان http://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمان http://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه http://www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گرگان http://www.golestangums.ir
دانشگاه علوم پزشكي گلستان http://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گناباد http://www.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گيلان http://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مازندران http://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مشهد http:///www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي همدان http://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني فسا http://www.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج http://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند http://www.bums.ac.ir