نام و نام خانوادگی: مرد علی یوسف پور

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
معاون پژوهش دانشکده مهندسی موادومتالورژی
       https://myousefpor.profile.semnan.ac.ir