نام و نام خانوادگی: دکتر محبوبه آزادی

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
مدیرپژوهش دانشکده مهندسی موادومتالورژی
m.azadi@semnan.ac.ir